Uncategorized

‘ESS Help Me’ ปักหมุด หยุดเหตุ

‘ESS Help Me’ ปักหมุด หยุดเหตุ 5 เหตุร้าย แจ้งได้ทันที ตลอด 24 ชั่วโมง “เพิ่มเพื่อนไว้ อุ่นใจ เมื่อเกิดเหตุร้าย แจ้งได้ทันที” ด้วยความห่วงใย ❤️ จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กดลิงก์ด้านล่าง หรือ สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อนhttps://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=esshelpme

‘ESS Help Me’ ปักหมุด หยุดเหตุ Read More »

วัฒนธรรมองค์กร สค. คือ สิ่งที่ชาว สค. ปฏิบัติแล้วแสดงออกถึงพฤติกรรม และทัศนคติของผู้ปฏิบัติแล้วเกิดผลกระทบต่อการทำงาน การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ พวกเราพร้อมขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปี ๒๕๖๖

วัฒนธรรมองค์กร สค. คือ สิ่งที่ชาว สค. ปฏิบัติแล้วแสดงออกถึงพฤติกรรม และทัศนคติของผู้ปฏิบัติแล้วเกิดผลกระทบต่อการทำงาน การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ พวกเราพร้อมขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปี ๒๕๖๖ Read More »

ศูนย์เรียนรูู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตาม “นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ศูนย์เรียนรูู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศูนย์เรียนรูู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตาม “นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ศูนย์เรียนรูู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน Read More »

จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 118 ประจำเดือน สิงหาคม 2565

“เป็นองค์กรในระดับภูมิภาค ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืน”

จุลสารศูนย์ 072 ปีที่ 16 ฉบับที่ 118 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 Read More »