March 2566

🗣️📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน 📌หลักสูตร นักรีวิว ปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influencer) รุ่นที่ 2 และ📌หลักสูตร ไอศกรีมโบราณ รุ่นที่ 1

🗣️📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์📌หลักสูตร นักรีวิว ปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influencer) รุ่นที่ 2📌หลักสูตร ไอศกรีมโบราณ รุ่นที่ 1🕖กำหนดรายงานตัวปฐมนิเทศวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ DWF พม24ชม ช่วย24ชั่วโมง

🗣️📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน 📌หลักสูตร นักรีวิว ปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influencer) รุ่นที่ 2 และ📌หลักสูตร ไอศกรีมโบราณ รุ่นที่ 1 Read More »

ศสค.ลำพูน จัดมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม รุ่นที่ 1” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม รุ่นที่ 1” (5 วัน) ในระหว่างวันที่ 24 – 31 มีนาคม 2566 ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม รุ่นที่ 1” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง (จำนวน 24 ราย) บ้านสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

ศสค.ลำพูน ปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) “หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ”ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ” ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านดงหาดนาค อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) “หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ”ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ Learning Center และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 17 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ Learning Center และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว Read More »

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพการทำหมวกและกระเป๋าจากงานสานไผ่ตอก” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพการทำหมวกและกระเป๋าจากงานสานไผ่ตอก (จำนวน 24 ราย) บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพการทำหมวกและกระเป๋าจากงานสานไผ่ตอก” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ Read More »

ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธาณสุข เพื่อให้คำแนะนำและคงไว้ซึ่งมาตรฐานสถาบันการศึกษาฯ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมอธิบาย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน

ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ Read More »