January 2566

📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1

📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(จำนวน 330 ชั่วโมง) จันทร์ – ศุกร์📌หลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 1🕖กำหนดรายงานตัวปฐมนิเทศวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

ศูนย์เรียนรูู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตาม “นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ศูนย์เรียนรูู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 30 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น.

วันที่ 29 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระเกร็ดความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันที่ 28 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระศรีธรรมโสภณ รองเจ้าคณะจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูน ทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหารจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน หลักสูตร ขนมไทยออเจ้าชาววัง รุ่นที่ 1

📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์📌หลักสูตร ขนมไทยออเจ้าชาววัง รุ่นที่ 1🕖กำหนดรายงานตัวปฐมนิเทศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร การทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 1” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 มกราคม นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร การทำเค้กและตกแต่งหน้าเค้ก รุ่นที่ 1” (5 วัน) ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร สักคิ้วสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 มกราคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร สักคิ้วสร้างรายได้ รุ่นที่ 1” (5 วัน) ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 16 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน