June 2565

ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง (พรบ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558) และให้บริการตัดผม (ฟรี) ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 44 คน ณ บริเวณวัดหล่ายแก้ว ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

พัฒนาบุคลากรหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดลำพูน เกี่ยวกับทักษะการทำคลิปวีดีโอใส่เสียงพากษ์ด้วยระบบ AI เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน รายงานผลการดำเนินงาน (Presentation)

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ จัดกิจกรรมให้ความรู้การทำคลิปวีดีโอใส่เสียงพากษ์ด้วยระบบ AI เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงาน รายงานผลการดำเนินงาน (Presentation) รูปแบบมิติใหม่สร้างความน่าสนใจ กระชับทำเวลาได้ เนื้อหาชัดเจนตรงประเด็น เพื่อพัฒนาบุคลากรทักษะเฉพาะด้านให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ของหน่วยงาน One Home พม.จังหวัดลำพูน จำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ USO NET ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประชาคมระดับตำบล (ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมประชุมประชาคมระดับตำบล (ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน) เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นและรับฟังความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาบริหารจัดการงานในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นให้ครอบคลุมทุกมิติการพัฒนา โดยมีว่าที่ร้อยเอกปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมประชาคมฯ ณ ห้องโถงใต้หอประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน สนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมการชงกาแฟและเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตามโครงการฝึกวิชาชีพพนักงานชงกาแฟและเครื่องดื่ม (กระทิง Barista) ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางลำปาง สามารถนำไปประกอบอาชีพที่อิสระสร้างรายได้เลี้ยงชีพภายหลังพ้นโทษได้

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้เป็นวิทยากร ฝึกอบรมการชงกาแฟและเครื่องดื่มร้อน/เย็น ตามโครงการฝึกวิชาชีพพนักงานชงกาแฟและเครื่องดื่มร้อน/เย็น (กระทิง Barista) จำนวน 4 วัน ในวันที่ 29 มิถุนายน 6, 20 และ 23 กรกฎาคม 2565 ให้แก่ผู้ต้องขังของเรือนจำกลางลำปาง เพื่อให้เกิดความรู้ สร้างความเข้าใจ มีทักษะทางอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพที่อิสระสร้างรายได้เลี้ยงชีพภายหลังพ้นโทษได้ ณ เรือนจำชั่วคราวหนองกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

เปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี
วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (6 พฤษภาคม 2566) ได้แก่ “หลักสูตรการแปรรูปอาหาร (ข้าวแต๋น)” โดยมีนายวิบูลย์ ภูริชชยันต์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ กลุ่มฮักบ้านเกิด บ้านผาลาด ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้แก่ กลุ่มฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า” บ้านนาเลี่ยง ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน และกลุ่มฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” บ้านหนองปู ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน ในเขตพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO LogBook)ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม และ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO LogBook) ส่วนสภาพปัญหาความเดือดร้อน แผนการช่วยเหลือ การติดตามผลการดำเนินงาน และส่วนรายงานสำหรับเจ้าหน้าที่ พม. และหน่วยงานในระดับจังหวัด (One Home) ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Zoom Meeting ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์แห่งการเรียนรู้ด้านสตรีและครอบครัวครบวงจร Leaning Center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูนและห้องปฏิบัติงานทุกกลุ่ม/ฝ่าย จัดตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าของศูนย์ฯ ลดความแออัด เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรูการพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 6/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานเดือนมิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้”

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ “หลักสูตรอาหารทานเล่นสร้างรายได้” ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 2565 ในการนี้ นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอาชีพ ณ ห้องอาหารและโภชนาการอาคารพุทธรักษา ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน