April 2565

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. “พัฒนาองค์ความรู้ ยกระดับทักษะอาหารไทย ก้าวสู่การเป็นเชฟมือธุรกิจบริการ เพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคง”

ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 นางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับส4 และนางสาวกณิกา ว่างจิตเจริญ ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รับมอบหมายให้ เข้าร่วมอบรมโครงการ On site สร้างเชฟอาหารไทยมืออาชีพ by พม. ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565 เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว และสถาบันการอาหารไทย โดยได้รับเกียรติจาก (เชฟชุมพล แจ้งไพร) เป็นผู้สอนถ่ายทอดความรู้ฝึกปฏิบัติ พร้อมด้วยทีมวิทยากรจากสถาบันอาหารไทย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทักษะด้านการทำอาหารไทย ยกระดับทักษะการประกอบอาชีพเชฟอาหารไทยให้มีมาตรฐาน เป็นเชฟมืออาชีพสามารถทำงานในธุรกิจบริการ ตลอดจนสามารถทำธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ชั้น 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

ประชุมติดตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ครั้งที่ 3 โดย ศสค.ลำพูน

วันที่ 8 เมษายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดประชุมติดตามมาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ครั้งที่ 3 โดย ศสค.ลำพูน เพื่อประเมินความพร้อมของทุกมาตรฐานที่ 1 – 5 ตัวชี้วัดต่างๆ และเอกสารอ้างอิงประกอบมาตรฐานให้ประจักษ์หลักฐานชัดเจน ตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนางสาวจงรัก บัวผัด นักสังคมสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม. จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน พม.จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 4/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

อธิบดีกรม สค. มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่2/2565” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2/2565” ในการนี้ท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางจินตนา จันทร์บำรุง) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

อธิบดีกรม สค. พร้อมคณะ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ

วันที่ 28 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางจินตนา จันทร์บำรุง), ท่านที่ปรึกษาประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์) และนักวิเคราะห์โครงการ UN Women Thailand (นางสาวนฤดี จันทสิงห์) เนื่องในโอกาสเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ การจัดทำหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ Care Giver”, การบริหารจัดการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดลำพูนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันทุกหลักสูตร ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ได้แก่หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้, หลักสูตรเย็บกระเป๋าสมัยนิยม, หลักสูตรปักผ้าด้นมือ, หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรเสริมสวยสตรี เป็นต้น และเยี่ยมชมอาคารแสดงผลิตภัณฑ์เฮือนฮัก๐๗๒ แสดงผลิตภัณฑ์ สินค้าจากการฝึกอาชีพทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 27 เมษายน 2565 ข้าราชการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 4 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน เมษายน 2565 ผ่านระบบ Cisco Jabber

วันที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านระบบ Cisco Jabber โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดบูธการสาธิต (ครู ก.) สอนประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันที่ 26 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดบูธการสาธิต (ครู ก.) สอนประดิษฐ์ผีเสื้อที่ทำจากผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปประดับในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยนางปนัดดา เนาวรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำพูน, นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน, นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน, หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน, นายอำเภอทุกอำเภอ, หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม ที่ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน