August 2565

ประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรจัดการฝึกอบรมอาชีพและสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับหลักสูตรจัดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น และสนับสนุนวิทยากรในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลำพูน รุ่นที่ 2 ประจำปี 2565 จัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง แจกยาดมสมุนไพร-ยาน้ำมันเขียว (ฟรี) และให้บริการนวดคอ-บ่า-ไหล่ (ฟรี) ซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 95 คน ณ อาคารเก็บผลผลิตทางการเกษตร เทศบาลตำบลหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวครั้งที่ 1/2565 เพื่อขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวประจำปี 2565 ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านครอบครัวระดับจังหวัดประจำปี และนำเสนอแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสถาบันครอบครัวภายใต้หัวข้อ “การสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว” พร้อมทั้งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต่อไป โดยมีนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ประธานการประชุมณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนสิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณ มายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2565 ครั้งที่ 8/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปกิบัติการการจัดทำผลงานประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปกิบัติการการจัดทำผลงานประกวดรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำผลงานประกวดสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อพัฒนางาน (KM Awards) โดยมี นางสาว ราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 10 วันปีงบประมาณ 2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ “หลักสูตร Key Cover” (5 วัน) “หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ” (10 วัน) และ“หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน” (10 วัน) โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมปฎิบัติการ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอาชีพ

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2565

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรอาหารตำหรับเชพไทย by พม. (ระยะสั้น 5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารตำหรับเชพไทย by พม.” ระยะสั้น 5 วัน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนู พะแนงหมู ลาบไก่ แกงเทโพ แกงคั่วใบชะพลู มัสมั่นเนื้อ แกงกะหรี่ไก่ แกงเขียวหวาน ต้มข่าไก่ ต้มยำกุ้งน้ำข้น-น้ำใส และแกงเผ็ดเป็ดย่าง ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรสักคิ้วสร้างรายได้ (ระยะสั้น 5 วัน)” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรสักคิ้วสร้างรายได้” ระยะสั้น 5 วัน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง การออกแบบทรงคิ้ว เพ้นท์ลายเส้นมิติ ขั้นตอนงาน ขั้นจบงาน และขั้นตอนดูแลหลังทำคิ้ว ในการนี้ นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน