April 2566

ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับอธิบดี กรม สค. พร้อมคณะ และ ผู้แทนจากบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อร่วมหารือประเด็นการฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว คุณอรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย และนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ และผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำปาง ร่วมหารือประเด็นการฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย ร่วมกับบริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการบูรณาการงานร่วมกันอย่างมีทิศทางสู่เป้าหมายความสำเร็จเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการนี้ ท่านผู้อำนวยศูนย์ฯ พาคณะเยี่ยมชมห้องเรียนฝึกอาชีพแผนกเสริมสวยสตรี แผนกตัดผมชาย และท่านอธิบดี กรม สค. ได้ให้กำลังใจแก่ผู้เรียนฝึกอาชีพ “หลักสูตร การทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ Eco Print”

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร อาหารไทยฝรั่งนิยม รุ่นที่ 1 ” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร อาหารไทยฝรั่งนิยม รุ่นที่ 1” (5 วัน) ในระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง เมนูจากโครงการเชฟอาหารไทย by พม. (Professional Thai Chef by MSDHS) ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 21 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ประสานงานร่วมกับ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประสานงานร่วมกับ สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน ในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับพื้นที่ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน 2 หลักสูตร ได้แก่หลักสูตร การทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ Eco Print และหลักสูตร อาหารไทยฝรั่งนิยม รวมจำนวนทั้งสิ้น 40 คน เพื่อสร้างความตระหนักรู้เท่าทันโลกออนไลน์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี ชุมชน เครือข่ายต่างๆ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร การทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ Eco print รุ่นที่ 1” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 28 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร การทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ Eco print รุ่นที่ 1” (5 วัน) ในระหว่างวันที่ 24 – 28 เมษายน 2566 ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตร จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่” ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตร จักสานผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านเด่นไม้ซุง ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก ในการนี้ นางสาวภูมริน ยะตำนะ หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิด เข้าร่วมรับฟัง ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตากจังหวัดตาก

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมหารือประเด็นการฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย ที่ Hair Studio ลอรีอัล จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 27 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมหารือประเด็นการฝึกอบรมอาชีพเสริมสวย ร่วมกับ บริษัท ลอรีอัล ประเทศไทย ได้เยี่ยมชมกระบวนการฝึกอบรมอาชีพของลอรีอัล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซักถามประเด็นเพื่อเปรียบเทียบ สู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ต่อไป โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วยนางฤทัย ใหม่จันทร์ทอง ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำปาง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ณ Hair Studio ลอรีอัล จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ฯ ให้ความรู้พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ การจัดสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยว ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว (เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี) ให้ความรู้สร้างความเข้าใจ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์การจัดสวัสดิการ แม่เลี้ยงเดี่ยว ให้กับกลุ่มฝึกอาชีพ “หลักสูตร การแปรรูปผ้าทอกะเหรี่ยงย้อมสีธรรมชาติ ” จำนวน 30 ราย บ้านนามน ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง และคนขอทาน ตามโครงการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม. ลำพูน และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน ตามโครงการจัดระเบียบและพัฒนาศักยภาพคนขอทาน “ให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” ณ ตลาดแม่ทองริ้ว ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566“หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่” ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่” ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ณ ที่ทำการอาสาพัฒนาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านเพชรชมภู ต.นาโบสถ์ อ.วังเจ้า จ.ตาก

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว และการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดตาก

วันที่ 26 เมษายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาคมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว และการฝึกอาชีพระยะสั้นในชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านร่มเกล้าสหมิตร ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก