October 2565

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม. ลำพูน และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งคนขอทาน นำทีมโดยนางสาวสุรีย์พร สุรศรี ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลำพูน ณ ตลาดแม่ทองริ้ว ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน จังหวัดลำพูน Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว ได้แก่ บ้านล้อง ตำบลเวียงกานต์ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน และบ้านศรีเจริญ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 10 วัน 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรการทำโคมล้านนา (5 วัน) หลักสูตรตำยำ by 072 (5 วัน) หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start up (5 วัน) หลักสูตร Beauty Plus สวยง่ายใน 5วัน (5 วัน) หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้ (10 วัน) และหลักสูตรตัดเย็บเบื้องต้น (3 เดือน)โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 10 วัน 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 31 ตุลาคม 2565 นางสาวชลธิชา นัญชัย นักพัฒนาสังคมชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำจังหวัด ครั้งที่ 10/2565 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลัก ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2565 นางสาวปรียาภัทร์ จงรักจิรโรจน์ นักสังคมสงเคราะห์ นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม และนางสาวอภิญญา ไชยเดช เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลัก ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย กลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ เสริมสร้างความมั่นใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสำหรับการพูดในที่สาธารณะ การสื่อสารกับกลุ่มชุมชนในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจต่างๆ โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ณ โรงเเรมเบลล่า บี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะหลัก ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านทางสื่อประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านทางสื่อประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ร่วมกับกองกฎหมาย สำนักปลัดกระทรวง พม. เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจง พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านทางสื่อประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting) Read More »

ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนตุลาคมคม 2565 ครั้งที่ 10/2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคมคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนตุลาคมคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพหัตถศิลป์ไผ่ตอก ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพหัตถศิลป์ไผ่ตอก ให้กำลังใจ แนะนำการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า และช่องทางการจำหน่าย บ้านโล๊ะป่าตอง ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านโล๊ะป่าตอง ต.น้ำแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตามกลุ่มอาชีพหัตถศิลป์ไผ่ตอก ที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว ได้แก่ บ้านป่าจี้ ตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านน้ำแพร่ ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »