March 2567

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น.

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระความรู้ประเด็นด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น. Read More »

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ยิงแอดโฆษณา (ระยะสั้น 5 วัน)”

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร ยิงแอดโฆษณา (ระยะสั้น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง การวิเคราะห์การตลาด กำหนดกลุ่มเป้าหมาย คอนเทนต์เพื่อโฆษณา ทำโฆษณา TikTok และทำโฆษณา Facebook ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ยิงแอดโฆษณา (ระยะสั้น 5 วัน)” Read More »

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ตัดเย็บ และสร้างPattern กางเกงเบื้องต้น (ระยะสั้น 1 เดือน)”

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร ตัดเย็บ และสร้างPattern กางเกงเบื้องต้น (ระยะสั้น 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 4 – 29 มีนาคม 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริงสอนการสร้างแบบและตัดเย็บกางเกงขายาว ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ตัดเย็บ และสร้างPattern กางเกงเบื้องต้น (ระยะสั้น 1 เดือน)” Read More »

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ตัดผมชาย ทำสีเบื้องต้น (ระยะสั้น 1 เดือน)”

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 หลักสูตร ตัดผมชาย ทำสีเบื้องต้น (ระยะสั้น 1 เดือน) ระหว่างวันที่ 4 – 29 มีนาคม 2567 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง รับบริการประชาชน(ฟรี) ตัด สระ ไดร์ทำสี มีผู้เข้ารับบริการจำนวน 23 คน ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 “หลักสูตร ตัดผมชาย ทำสีเบื้องต้น (ระยะสั้น 1 เดือน)” Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เพิ่มเพื่อน App ESS Help me ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ยิงแอดโฆษณา (5 วัน) หลักสูตร ตัดเย็บ และสร้าง Pattern กางเกงเบื้องต้น (1 เดือน) และหลักสูตร ตัดผมชาย ทำสีเบื้องต้น (1 เดือน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 38 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ และ กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ติดตามผล และวางแผนงาน กิจกรรม โครงการ ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวง พม. ในระดับพื้นที่จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ POC ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมบูรณาการขับเคลื่อนทีม One Home พม.จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 3/2567 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ (Stand Up Against Street Harassment) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ (Stand Up Against Street Harassment) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อให้ความรู้ด้านการป้องกันปัญหาการคุกคามทางเพศในที่สาธารณะ บนท้องถนน และการจัดการกับความรุนแรงในที่สาธารณะ ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมออนไลน์ในโครงการลดภัยคุกคามบนท้องถนนและที่สาธารณะ (Stand Up Against Street Harassment) ครั้งที่ 4 ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางพัฒนา บุญชู หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน ตามคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดลำพูน ที่ 498/2561 เรื่องการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน โดยมีนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมเจ้าหลวงเศรษฐีคำฝัน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุจังหวัดลำพูน Read More »

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ 📌หลักสูตร อาหารไทยร่วมสมัย

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 5 วัน : จำนวน 30 ชั่วโมง)📌หลักสูตร อาหารไทยร่วมสมัย🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ 📌หลักสูตร อาหารไทยร่วมสมัย Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม พม.หนึ่งเดียว ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2567 กำหนดจัดต่อเนื่อง ทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน โดยนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานพิธี พร้อมด้วย ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วม ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 Read More »