January 2567

📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร เริ่มต้นขายออนไลน์ รุ่นที่ 2/2567

📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายชื่อ ดังนี์(หลักสูตรระยะสั้น 10 วัน : 60 ชั่วโมง)หลักสูตร เริ่มต้นขายออนไลน์ รุ่นที่ 2/2567🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร เริ่มต้นขายออนไลน์ รุ่นที่ 2/2567 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางเจนจิรา ใจคำ นักพัฒนาสังคม นางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2567 จัดโดยกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ AIS Academy กลุ่มบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) และกลุ่มบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) ส่งเสริมเเละพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ โดยมีนายธนสุนทร สว่างสาลี อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมกราฟ กรุงเทพมหานคร

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อยกระดับอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) สอดรับกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม.

วันที่ 31 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สอดรับกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม. ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย อาทิตย์ละครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) สอดรับกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม. Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Microsoft Teams

วันที่ 30 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Microsoft Teams จัดโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อให้มีความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ในการใช้งานเทคโนโลยีด้วยความมั่นคงปลอดภัย ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย” ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Microsoft Teams Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน มกราคม 2567

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวรุ่งฤดี ต้นแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการของจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2567 ประจำเดือน มกราคม 2567 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวันที่ 28 ของเดือน

วันที่ 28 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทุกวันที่ 28 ของเดือน โดยมีพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ศาล ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ทุกวันที่ 28 ของเดือน Read More »

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น. Facebook Live (สด)

วันที่ 28 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. Facebook Live (สด) เพื่อสื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระความรู้ประเด็นด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น. Facebook Live (สด) Read More »

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ สอนตัดผมชายเบื้องต้นทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติตัดหัวหุ่นรองทรงมาตรฐาน ต่ำ กลาง สูง ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องแผนกตัดผมชาย อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 3

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ตัดผมชาย-ทำสีเบื้องต้น” รุ่นที่ 2 (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 3 (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 3 (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ การทำสีผม การเปลี่ยนสีผมขั้นพื้นฐาน การเปลี่ยนสีผมให้สว่างขึ้น การเปลี่ยนสีผมให้เข้มลง รวมถึงเรียนรู้ เรื่องศาสตร์ของสีผม เรื่องอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำสีและกระบวนการทำสีผมที่ถูกวิธี ในฉบับลอรีอัลให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 13 คน ณ ห้องแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” รุ่นที่ 3 (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร เบเกอรี่สร้างอาชีพ” (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร เบเกอรี่สร้างอาชีพ” (ระยะสั้น 1 เดือน) ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่ ชีสพายบลูเบอร์รี่&มะม่วง เครปเค้กสายรุ้ง บราวนี่ ท๊อฟฟี่เค้ก และมัฟฟินบลูเบอร์รี่ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 19 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ อาคารฝึกอาชีพพุทธรักษา

ศสค.ลำพูน รายงานผลการดำเนินงาน “หลักสูตร เบเกอรี่สร้างอาชีพ” (ระยะสั้น 1 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »