September 2566

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมถวายทานต้นสลากย้อม งานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมถวายทานต้นสลากย้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมปัจจัยไทยทาน ตามหมายที่พระภิกษุสงฆ์ที่จับสลากได้ต้นที่ 4 พระสงฆ์ให้พรแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ที่เข้าร่วม ในงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำถวายทานต้นสลากย้อม รอบบริเวณลานโพธิ์ ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมถวายทานต้นสลากย้อม งานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2566 และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2566 และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 และเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินกองทุน ปีงบประมาณ 2566 ประมาณการแผนการเงิน ปีงบประมาณ 2567 และเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2566 และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 Read More »

ศสค.ลำพูน ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือ ได้ดำเนินการปิดฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4 – 29 กันยายน 2566 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้บริการลูกค้า โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องเรียนแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566 Read More »

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน กันยายน 2566 ครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 8/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ในการนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รับชมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน กันยายน 2566 ครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

❌❌ปิดรับสมัครแล้ว❌❌📣💈เรียน (ฟรี) มาเรียนกันเน้อ สร้างมืออาชีพด้านเสริมสวยครบวงจร สุดปัง!! “Beauty for A Better Life” รุ่นที่ 2 /2566

📣💈มาเรียนกันเน้อ สร้างมืออาชีพด้านเสริมสวยครบวงจร สุดปัง!! 🤝โดยความร่วมมือระหว่าง บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กับ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 65 Hair Studio เรียน (ฟรี) ได้ที่ศูนย์สตรีฯ 72 พรรษา ลำพูน💇โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “Beauty for A Better Life” รุ่นที่ 2 /2566 (เรียนจันทร์ – ศุกร์) จำนวน 20 วัน : 120 ชั่วโมง📌เรียนทฤษฎี กายวิภาคศีรษะ, ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, แนะนำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในห้องเรียน (3 ชั่วโมง)📌เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ การสระผมและจัดทรงผม (87 ชั่วโมง)📌เรียนรู้ฝึกปฏิบัติ การเปลี่ยนสีผมแบบมืออาชีพ (30 ชั่วโมง)👉เปิดเรียนวันที่ 16 ตุลาคม – 13

❌❌ปิดรับสมัครแล้ว❌❌📣💈เรียน (ฟรี) มาเรียนกันเน้อ สร้างมืออาชีพด้านเสริมสวยครบวงจร สุดปัง!! “Beauty for A Better Life” รุ่นที่ 2 /2566 Read More »

🗣️📣เพียง 2 วัน เท่านั้น!! ศูนย์ฯ เปิดให้บริการเสริมสวย (ฟรี) 072 Beauty Salon สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สนใจรับบริการ

🗣️📣เพียง 2 วัน เท่านั้น!! ศูนย์ฯ เปิดให้บริการเสริมสวย (ฟรี) 072 Beauty Salon สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สนใจรับบริการ ได้แก่ 💈สระผม 💈ไดร์ผม 💈เซ็ทผม 💈หนีบผม (ให้บริการ 6 คน/ครั้ง) : ต่อชั่วโมง โดยใช้ผลิตภัณฑ์จาก ออลีอัล L’Oréal 📌เปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ถึง วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 (2 วัน) 🕘เวลาให้บริการ 09.00 – 16.00 น. 🏫สถานที่ : อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ชั้น 1 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน 279 ม.9 ถนนลำพูน-ป่าซาง ต.ต้นธง อ.เมือง จ.ลำพูน

🗣️📣เพียง 2 วัน เท่านั้น!! ศูนย์ฯ เปิดให้บริการเสริมสวย (ฟรี) 072 Beauty Salon สำหรับประชาชนทั่วไป ผู้สนใจรับบริการ Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียน ติดตามกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สรุปบทเรียน ติดตามกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบระมาณ 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แนวทางการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานปักผ้าย้อมสีธรรมชาติ” บ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียน ติดตามกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” และร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566 และเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในประชุมดังกล่าว ในการนี้ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดSpace Knowledge : DWF & FUTURE เรียนรู้ไร้ขอบเขต ก้าวสู่อนาคต จัดบูธกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และรับรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2566 (Train Model : การจัดสวัสดิการด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพ) และศูนย์ฯ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566” นางสาวจันทร์จิรา

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” และร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566 และเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ Read More »

ศสค.ลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566 โดยได้นำเสนอเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จำนวน 3 กลุ่ม จำนวน 75 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยมีนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัวและเพิ่มพลังเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัวและเพิ่มพลังเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้คณะทำงาน ทีมวิทยากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานครอบครัว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัวและเพิ่มพลังเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน Read More »