May 2565

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงานและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ครั้งที่ 5/2565ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษาลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูนและห้องปฏิบัติงานทุกกลุ่ม/ฝ่าย จัดตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าของศูนย์ฯ ลดความแออัด เว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงานและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ครั้งที่ 5/2565ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง และสาธิตอาชีพ “การทำชาชักปักษ์ใต้” พร้อมแจกให้ชิมฟรี” ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 110 คน ณ บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลทากาศ และตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับอปท.ท้องถิ่น อพม. และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อจัดเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ของกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มาขึ้นทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด และผู้ยากไร้ที่ได้รับการปรับสภาพบ้าน จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน : พอช.) ในเขตพื้นที่ตำบลทากาศ และทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 ราย เพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน บันทึกข้อมูลตามระบบอย่างถูกต้องต่อไป

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูลสมุดพกครอบครัว ในเขตพื้นที่ตำบลทากาศ และตำบลทากาศเหนือ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน Read More »

ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 5 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Cisco Jabber

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายของรัฐบาล ผ่านระบบ Cisco Jabber โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบ Cisco Jabber Read More »

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 4 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 4 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” ซึ่งจัดดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 – 22, 28 – 29 พฤษภาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง จากวิทยากรมืออาชีพ เมนูร้อน เมนูเย็น ทักษะบาริสต้าต่างๆ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ 2 ของศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 4 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้” Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ประดิษฐานศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี สวดเบิกเนตร รอบที่ 1 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ประดิษฐานศาลากลางจังหวัดลำพูนแห่งใหม่ Read More »

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการจีบผ้า ผูกผ้าสร้างรายได้”

วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการจีบผ้า ผูกผ้าสร้างรายได้” ซึ่งจัดดำเนินการในระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2565 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่การจีบผ้าโต๊ะจัดเลี้ยง 6 ลาย, การผูกผ้า 3 แบบ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ ห้องประชุมอาคารราตรี ศูนย์เรียนรู้พัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

มอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น 2 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรการจีบผ้า ผูกผ้าสร้างรายได้” Read More »

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2”

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ได้แก่เมนูโดนัท และปาท่องโก๋สเปน ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 18 คน ณ ห้องแผนกอาหารและโภชนาการ อาคารพุทธรักษา ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันหลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรอาหารว่างนานาชาติ รุ่นที่ 2” Read More »

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันหลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน”, “หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ”

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รายงานผลการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน”, “หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ” ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่กลุ่มเป้าหมายของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำพูน (จำนวน 21 คน) และกลุ่มผู้สนใจทั่วไป ณ อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-Tอย่างเคร่งครัด

รายงานการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันหลักสูตรระยะสั้น 8 วัน (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมขั้นพื้นฐาน”, “หลักสูตรเพ้นท์เล็บและตกแต่งเล็บ” Read More »