March 2565

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน รายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม 2565 ครั้งที่ 3/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อีกทั้งได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับ นางจีรพรรณ เขียวคำ พนักงานธุรการ ระดับ ส4 เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2564 และอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” ประจำปี 2565

วันที่ 31 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนแอดไลน์ App @Linefamily และสาธิตอาชีพ “การทำกิ๊บติดผมเก๋ไก๋” ให้แก่ประชาชนอำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code ชมวีดีทัศน์ศูนย์ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และพรบ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรตำยำ By 072 (ระยะสั้น 5 วัน) และหลักสูตรการทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ (ระยะสั้น 5 วัน)” ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center และห้องศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา

วันที่ 30 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุ 70 พรรษา ประกอบด้วยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพื้นที่บ่อน้ำทิพย์ดอยขะม้อ ตลอดจนทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน ณ วัดดอยขะม้อ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน

ศสค. ลำพูน จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และส่งคืนข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรูปแบบดิจิทัล ของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเข้มแข็ง 9 แห่ง จังหวัดลำพูน (รอบที่ 1)

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ดำเนินการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และส่งคืนข้อมูลครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวรูปแบบดิจิทัล (รอบที่ 1) ให้แก่เทศบาลตำบลศรีบัวบาน เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง เทศบาลตำบลทากาศ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน ผ่านระบบ Zoom Meeting ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 20 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรระยะสั้น 20 วัน” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2 ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เยี่ยมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอบรมอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภายใต้มาตรการควบคุม ป้องกันโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่ หลักสูตรBeauty Plus สวยง่ายใน 5 วัน รุ่นที่2 หลักสูตรตำยำ By 072 รุ่นที่2 หลักสูตรการทำผ้าอุ๊กลายธรรมชาติ EcoPrint รุ่นที่1 และหลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพื้นบ้าน (น้ำมันหอมระเหย ยาดม ยาลม ยาหม่อง) รุ่นที่1 ในการนี้ศูนย์ฯ ได้เยี่ยมพบปะผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 สร้างความมั่นใจในการฝึกอบรมอาชีพ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ผ่านระบบ Cisco Jabber

วันที่ 28 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกลกระทรวงมหาดไทย รูปแบบโปรแกรม Cisco Jabber เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ คณะกรมการจังหวัดลำพูน นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค. ลำพูน ลงพื้นที่ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ชมรมคบเด็ก…สร้างบ้านอบอุ่น”

วันที่ 25 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ มอบสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “ชมรมคบเด็ก…สร้างบ้านอบอุ่น” จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน