November 2565

ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย บ้านสันหัววัว ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมีนายดุสิต ยาชะวันนา นายกเทศมนตรีตำบลประตูป่า เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านสันหัววัว ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง

ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์จากต้นกล้วย” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม และนางอัมพร เสนางาม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ให้กับเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ประชาชนชาวบ้าน กลุ่มสตรี ร้านค้า สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (สปาและนวดเพื่อสุขภาพ) ตามพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (สปาและนวดเพื่อสุขภาพ) ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมี ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุมชี้แจง ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพ (สปาและนวดเพื่อสุขภาพ) ตามพรบ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรด้วยเครื่องมือ Google)

ระหว่างวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวช้องนาง เล็กสมบูรณ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นายสุพัฒน์ ทาลาว พนักงานบันทึกข้อมูล กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรด้วยเครื่องมือ Google) จัดโดยกลุ่มบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อการพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานภายใต้เครื่องมือ Google Tools โดยสามารถนำไปประยุกต์เป็นเครื่องมือการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้ และสามารถบริหารจัดการการทำงานร่วมกันผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยีในปัจจุบันให้บรรลุตามเป้าหมายของ สค. โดยมีผู้บริหารกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเดอะรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะข้าราชการและบุคลากรภาครัฐสำหรับศตวรรษที่ 21 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ (การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับองค์กรด้วยเครื่องมือ Google) Read More »

ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ ทต.หนองล่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับเทศบาลตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ดำเนินการจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัวครบวงจร เข้าถึงบริการ/สวัสดิการ เชื่อมประสานเครือข่ายคุณภาพในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนงานภารกิจของศูนย์ฯ ครบทุกมิติงาน ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learn & Play) ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยมีนางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายเพลิน วรพงศ์วัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองล่อง เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองล่อง ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองล่อง ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ ทต.หนองล่อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร” ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร บ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีคุณวัลคุ์อุษา จอมคำผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง ได้พบปะ พูดคุย ให้กำลังใจแก่กลุ่มสตรีและครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านห้วยโป่ง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร” ในเขตพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน Read More »

🗣️ปุกาศ!! เรียนฟรี มีอาชีพ..สุดว๊าว😲👍✨หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Startup” รุ่น 2✨📱💻🛒🛍️(หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 30 ชม.) เปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป

🗣️ปุกาศ!! เรียนฟรี มีอาชีพ..สุดว๊าว😲👍✨หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Startup” รุ่น 2✨📱💻🛒🛍️👌ไม่จำเป็นต้องมีสินค้า สามารถเข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตร Start up ได้ (หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 30 ชม.)📢 เปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไปเริ่มเปิดสอนในที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565👍โดยมีเนื้อหาหลักที่มุ่งเน้น ให้เปิดความคิด ไอเดียสร้างสรรค์ ในการขายของออนไลน์เรียนรู้ในเรื่อง🌟 เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า ที่นำไปใช้ในการขายของออนไลน์🌟 การสร้างแบรนด์สร้างตัวตนให้กับตัวเอง🌟 การสร้างเพจ Facebook , Line Official Account🌟 ลงขายของออนไลน์ บน Shopee🌟 เรียนรู้เทคนิคการตลาดออนไลน์📌ทางศูนย์ฯ ได้เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอาชีพ เตรียมพร้อมเพื่อให้ผู้ฝึกได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และสามารถนำไปใช้ได้จริง *** มีอาหารกลางวันเลี้ยง (และหากท่านเป็นสตรี ไม่สะดวกเดินทางไปกลับ ทางศูนย์มีที่พักให้ฟรี)📝📱กรอกสมัครฝึกอาชีพออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ฯ หรือ คลิกตามลิงค์นี้ ได้เลยhttps://line.me/R/ti/g/f8kwzjMJ8Y📱📞โทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 053 –

🗣️ปุกาศ!! เรียนฟรี มีอาชีพ..สุดว๊าว😲👍✨หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Startup” รุ่น 2✨📱💻🛒🛍️(หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน 30 ชม.) เปิดรับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป Read More »

ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการจักสานไม้ไผ่และทางมะพร้าว” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ และฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตรการจักสานไม้ไผ่และทางมะพร้าว บ้านล้อง ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายทองใบ ฟั่นแยง รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงกานต์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ที่ทำการผู้สูงอายุบ้านล้อง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ดำเนินการกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “หลักสูตรการจักสานไม้ไผ่และทางมะพร้าว” ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน Read More »

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม รับรายงานตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ และเปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ภายใต้ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่หลักสูตรสระ ไดร์ ดัด ทำสีผมสตรี รุ่นที่ 1/2566 (1 เดือน) โดยมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ ในการนี้นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ได้เยี่ยมพบปะ ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ ณ ห้องเรียนเสริมสวยสตรี อาคารทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน รับรายงานตัว และเปิดเรียนฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11/2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 11/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »