ศสค.ลำพูน ปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) “หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ”ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ” ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านดงหาดนาค อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่