March 2566

🗣️📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน 📌หลักสูตร นักรีวิว ปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influencer) รุ่นที่ 2 และ📌หลักสูตร ไอศกรีมโบราณ รุ่นที่ 1

🗣️📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์📌หลักสูตร นักรีวิว ปั้นดินให้เป็นดาว (อาชีพ Influencer) รุ่นที่ 2📌หลักสูตร ไอศกรีมโบราณ รุ่นที่ 1🕖กำหนดรายงานตัวปฐมนิเทศวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น.📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ DWF พม24ชม ช่วย24ชั่วโมง

ศสค.ลำพูน จัดมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน “หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม รุ่นที่ 1” (5 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่ครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม รุ่นที่ 1” (5 วัน) ในระหว่างวันที่ 24 – 31 มีนาคม 2566 ได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติจริง ในการนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้มอบวุฒิบัตร และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 17 คน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม.ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง (จำนวน 24 ราย) บ้านสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) “หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ”ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในชุมชน (10 วัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 “หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอ” ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 31 มีนาคม 2566 ให้กับกลุ่มสตรีและครอบครัว บ้านดงหาดนาค ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้ติดตามผลการดำเนินงาน เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านดงหาดนาค อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ Learning Center และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร การทำผ้ามัดย้อม รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 17 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center และศูนย์เรียนรู้ครอบครัว ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดประชุมประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ดำเนินการจัดประชุมประจำเดือนมีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และวางแผนงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจศูนย์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อีกทั้งได้ร่วมกันอวยพรวันเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ “ครอบครัวเดียวกันศูนย์ 72 พรรษา ลำพูน” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานที่จะสามารถขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัวให้ประสบผลสำเร็จได้ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. DWF Meeting Room ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 30 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์สื่อสารองค์กรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Zoom Meeting สำหรับผู้บริหารและหน่วยงานทีม One Home พม. จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และผู้บริหารกระทรวง พม. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 8 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพการทำหมวกและกระเป๋าจากงานสานไผ่ตอก” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพการทำหมวกและกระเป๋าจากงานสานไผ่ตอก (จำนวน 24 ราย) บ้านแม่หอย ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1 ตรวจประเมินมาตรฐานสถาบันการศึกษา หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่ได้รับการรับรองหลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธาณสุข เพื่อให้คำแนะนำและคงไว้ซึ่งมาตรฐานสถาบันการศึกษาฯ ในการนี้ ท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ พร้อมอธิบาย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่ ณ อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน