ข่าว LC

ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ อบต.ข่วงเปา ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชม (ศพค.) ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่าย ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับอบต.ข่วงเปา และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชม (ศพค.) อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมดำเนินการจัด “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านสตรีและครอบครัวครบวงจร เข้าถึงบริการ/สวัสดิการ เชื่อมประสานเครือข่ายคุณภาพในระดับพื้นที่ และการขับเคลื่อนงานภารกิจของศูนย์ฯ ครบทุกมิติงาน ในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ (Learn & Play) เล่นเกมส์ ตอบคำถาม ลุ้นรับรางวัล ทำแบบทดสอบก่อน-หลัง การฝึกอาชีพ และศึกษาดูงานเกษตรทฤษฎีใหม่ รูปแบบโคก หนอง นา “สวนใต้ร่มอินท์” ให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนทั้งสิ้น 70 คน โดยมีนางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน …

ศสค.ลำพูน บูรณาการความร่วมมือกับ อบต.ข่วงเปา ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชม (ศพค.) ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่าย ในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

🪅🎯Learning Center สู่ชุมชน “อบต.ข่วงเปา” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ “เศรษกิจแบบพอเพียง” ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข

🪅🎯Learning Center สู่ชุมชน “อบต.ข่วงเปา” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ “เศรษกิจแบบพอเพียง” ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข💕จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2667”ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566(เวลา 08.30 – 16.30 น.)ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการโดย : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)🤝บูรณางานความร่วมมือกับ:องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่▶️ กิจกรรมเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน รับแฟ้มเอกสารประกอบการประชุมฯ📌พิธีเปิดการประชุม โดย (นายรุ่งสุริยา เชียงชีระ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา …

🪅🎯Learning Center สู่ชุมชน “อบต.ข่วงเปา” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ “เศรษกิจแบบพอเพียง” ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เพิ่มเพื่อน App ESS Help me ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ขนมไทยยอดนิยม(ระยะสั้น 5 วัน) และ หลักสูตรชูซิข้าวปั้นญี่ปุ่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 30 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เพิ่มเพื่อน App ESS Help me และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บและสร้าง Pattern เสื้อเบื้องต้น (ระยะสั้น 15 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 11 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์เพิ่มเพื่อน App Line ESS Help me และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร Basic Barista Course รุ่นที่ 1 (10 วัน) และหลักสูตร อาหารเหนือสไตล์ล้านนา (5 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 37 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ …

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว”

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ลอรีอัล) รุ่นที่ 2 (1 เดือน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 14 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง และร่วมรณรงค์ “รวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว” ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร เริ่มต้นขายออนไลน์ (ระยะสั้น 10 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 12 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบ 2567 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning Center

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร อาหารจานเดียว (ระยะสั้น 3 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 18 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดเย็บเบื้องต้น รุ่นที่ 2 (3 เดือน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 10 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning Center

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ตัดผมชายขั้นสูง รุ่นที่ 1 (1 เดือน) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 16 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรฯ Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน