ข่าวประจำวัน

ศสค.ลำพูน ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมถวายทานต้นสลากย้อม งานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก ประจำปี 2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมถวายทานต้นสลากย้อมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมปัจจัยไทยทาน ตามหมายที่พระภิกษุสงฆ์ที่จับสลากได้ต้นที่ 4 พระสงฆ์ให้พรแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวง พม. ที่เข้าร่วม ในงานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นำถวายทานต้นสลากย้อม รอบบริเวณลานโพธิ์ ด้านหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2566 และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง ครั้งที่ 4/2566 และการจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2566 และเพื่อรายงานสรุปผลการดำเนินงาน และสถานะทางการเงินกองทุน ปีงบประมาณ 2566 ประมาณการแผนการเงิน ปีงบประมาณ 2567 และเรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ปาลพล ตาปิง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธง ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลต้นธง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือ ได้ดำเนินการปิดฝึกอบรมหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 4 – 29 กันยายน 2566 ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง ให้บริการลูกค้า โดยมีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ณ ห้องเรียนแผนกเสริมสวยสตรี อาคารฝึกอาชีพทานตะวัน ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือน กันยายน 2566 ครั้งที่ 8/2566 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 29 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 8/2566 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม สค. (DWF Meeting Room) ในการนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ รับชมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สรุปบทเรียน ติดตามกลุ่มอาชีพที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้แก่สตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน

วันที่ 12 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่สรุปบทเรียน ติดตามกลุ่มอาชีพสตรีและครอบครัว ที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว ประจำปีงบระมาณ 2566 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แนวทางการพัฒนาต่อยอด ได้แก่ “หลักสูตร ผลิตภัณฑ์งานปักผ้าย้อมสีธรรมชาติ” บ้านไม้ตะเคียน ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” และร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566 และเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ

ระหว่างวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในประชุมดังกล่าว ในการนี้ศูนย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดSpace Knowledge : DWF & FUTURE เรียนรู้ไร้ขอบเขต ก้าวสู่อนาคต จัดบูธกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และรับรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2566 (Train Model : การจัดสวัสดิการด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพ) และศูนย์ฯ ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณ “มาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566” นางสาวจันทร์จิรา …

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ “Spirit สค.” และร่วมกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ประจำปี 2566 และเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ Read More »

ศสค.ลำพูน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566

วันที่ 8 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 9/2566 โดยได้นำเสนอเงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี ตามกิจกรรมสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จำนวน 3 กลุ่ม จำนวน 75 ราย รายละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท โดยมีนางปราณี ประทุมมา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัวและเพิ่มพลังเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เข้าร่วมการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมศักยภาพกลไกด้านครอบครัวและเพิ่มพลังเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชน เพื่อให้คณะทำงาน ทีมวิทยากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานครอบครัว ณ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อำนวยการเรียนรู้ฯ ลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ร่วมให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมด้วย นางรุ่งทิวา สุดแดน และนางสุดา สุหลง รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พร้อมผู้บริหารกรม.สค. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมต้อนรับ ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ)

วันที่ 6 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย อาทิตย์ละครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ หอประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน