Author name: DWF72

ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ครั้งที่ 6 (อำเภอทุ่งหัวช้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกลุ่มแผนงานและวิชาการ ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่” (อำเภอทุ่งหัวช้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการฯ ในการนี้ ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมภายในบูธ ได้แก่ การรับสมัครฝึกอาชีพเคลื่อนที่ แจกสื่อโปรเตอร์ประชาสัมพันธ์ แผ่นพับพรบ.ที่เกี่ยวข้อง สาธิตอาชีพ “วาฟเฟิลซะป๊ะไส้” พร้อมแจกฟรี และแจกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 309 คน ณ โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่”ครั้งที่ 6 (อำเภอทุ่งหัวช้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง) เขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

วันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง) เขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมีนางมิ่งขวัญ วีระชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณแผนงานด้านสังคมในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง) เขตตรวจราชการที่ 15 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) Read More »

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สอดรับกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม.

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ดำเนินการจัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สอดรับกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม. ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายและการใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง ส่งเสริมให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ได้ออกกำลังกาย อาทิตย์ละครั้ง เพื่อสุขภาพที่ดีแข็งแรง จิตใจแจ่มใส ร่าเริงเบิกบานเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน พร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมตึกราตรี ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดกิจกรรม “Good smile by healthy” ออกกำลังกาย (ทุกวันพุธ) เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป สอดรับกิจกรรมชั่วโมงออกกำลังกายกระทรวง พม. Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านสังคม ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ กลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านสังคม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนงาน โครงการของหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านสังคม ที่จะเสนอบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของจังหวัดลำพูน โดนมีนางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา พัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลางกลางจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจ (Cluster) จังหวัดลำพูน คณะอนุกรรมการกลุ่มภารกิจด้านสังคม ครั้งที่ 1/2567 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมอบรมหลักสูตรความปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านระบบ Zoom Meeting Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา และการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นผู้แทน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา และการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ปา โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU การยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการศึกษา และการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 Read More »

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและวิชาการ พร้อมด้วยทีมพม.หนึ่งเดียว ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส่งสัญญาณมายัง ห้องประชุมเศรษฐีคำฝั้น ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Conference Read More »

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น.

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระความรู้ประเด็นด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น. Read More »

ศสค.ลำพูน ร่วมขับเคลื่อน นโยบายจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว “ 1 ห้องทำงาน 1 มุมสีเขียว ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม/ฝ่าย ร่วมขับเคลื่อน นโยบายจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้แก่ประดับต้นไม้สีเขียวบริเวณระเบียงอาคาร บุคลากรในแต่ละห้องทำงานประดับตกแต่ง “1 ห้องทำงาน 1 มุมสีเขียว” ห้องผู้อำนวยการศูนย์ฯ ห้องกลุ่มแผนงานและวิชาการ ห้องกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ห้องฝ่ายบริหารทั่วไป (งานธุรการ) และห้องฝ่ายบริหารทั่วไป (งานการเงิน-พัสดุ) และ “1 วิธีการรักษ์โลก” : เสวียนรักษ์โลก การเก็บเศษซากใบไม้แห้ง เพื่อลดขยะ ลดฝุ่น PM2.5 จากการเผา เพื่อสร้างปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมขับเคลื่อน นโยบายจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว “ 1 ห้องทำงาน 1 มุมสีเขียว ” Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบลงทุน) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบลงทุน) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)——————————-

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (งบลงทุน) รายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Read More »