ข่าวประจำวัน

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สานพลังสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย จัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อผนึกกำลังความร่วมมือการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัว เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงเครือข่ายเป็นกลไกทางสังคม ในทุกพื้นที่ ทั้งบ้าน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน พื้นที่สาธารณะ ชุมชนและท้องถิ่น ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว และพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน แผนขับเคลื่อนมติสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2565 ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2566 – 2568) เพื่อการทำงานด้านครอบครัวในทุกมิติ ทุกลักษณะที่มีความสอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ ณ ห้องกษัตริย์ศึก โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

ศสค.ลำพูน ให้การต้อนรับสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสได้มาพบปะ หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมฝึกอาชีพให้แก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับนางสาวศิริลักษณะ ตั้งวรปัญญากุล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำพูน พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสได้มาพบปะ หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพ ให้แก่กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ เช่น กลุ่มแรงงานถูกเลิกจ้าง (มาตรา 75) กลุ่มแรงงานอายุใกล้ราวเกษียณ 55 ปี และกลุ่มแรงงานลูกจ้างให้หยุดงานประจำสัปดาห์ ของโรงงานอุตสาหกรรม ภาคนิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น และได้เยี่ยมชมอาคารสถานที่ ห้องฝึกอบรมอาชีพต่างๆ และให้กำลังใจกับผู้เรียน “หลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 และจัดบูธประชาสัมพันธ์ สาธิตอาชีพ ให้บริการประชาชน

วันที่ 5 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ภายใต้การดำเนินงานแบบบูรณาการ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และศูนย์สานสายใยห่วงใยกันอำเภอเมืองลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้ศูนย์ฯ ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ แจกสื่อโปสเตอร์ แผ่นพับพรบ.ที่เกี่ยวข้อง เชิญชวนเพิ่มเพื่อน ESS Help me และสาธิตอาชีพ “สายคล้องแมส” ซึ่งมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายในบูธ จำนวนทั้งสิ้น 53 คน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ร่วมกับบริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยความร่วมมือ ได้ดำเนินการเปิดหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566 (จำนวน 20 วัน: 120 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 4 – 29 กันยายน 2566 โดยทีมวิทยากร ครูฝึกอาชีพที่ผ่านการอบรม Train the Trainers และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากลอรีอัล 65 Hair Studio ในการนี้นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เป็นประธานเปิดการอบรม และให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวนทั้งสิ้น 12 คน ณ …

ศสค.ลำพูน ดำเนินการเปิดหลักสูตร “ฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” Beauty for A Better Life รุ่นที่ 1/2566 Read More »

ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ และประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี โดยมูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ติดตาม สัมภาษณ์ และประเมินผลโครงการส่งเสริมอาชีพเพื่อสตรี โดยมูลนิธิป่อเต๊กตึ้ง กลุ่มเป้าหมายของศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีรายได้น้อย มีภาระหน้าที่ดูแลคนในครอบครัว และด้อยโอกาสทางสังคม ซึ่งได้รับอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ จำนวน 12 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน ร่วมกับมูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นแนวทางการดำเนินงาน ปี 2567

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ร่วมกับ มูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประชุมหารือเพื่อวางแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม เป็นแนวทางการดำเนินงาน ปี 2567 ต่อไป และทั้งนี้ศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว จังหวัดลำพูน ได้ร่วมติดตาม ประเมินผลแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ผ่านการฝึกอบรมอาชีพจากศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาตามกระบวนการกลับคืนสู่สังคม สามารถดูแลตนเองและครอบครัวได้ ณ มูลนิธิราฟาอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดเชียงใหม่

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวางแผนนโยบายและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 4 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการกลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการวางแผนนโยบายและบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ ผ่านระบบ Zoom Meeting ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2566 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร สค. ให้เข้าใจหลักการวางแผนนโยบายและบริหารโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและบริหารโครงการให้สำเร็จตามกำหนดเวลา และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม สค. ชั้น 12 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งสัญญาณมายัง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน จัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM 95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” (ทุกวันอาทิตย์) เวลา 08.00 – 09.00 น.

วันที่ 3 กันยายน 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้นายณัฐพล หน่อคำ นักพัฒนาสังคม กลุ่มแผนงานและวิชาการ ร่วมกับสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดรายการวิทยุ ผ่านคลื่นความถี่ FM95 สวท.ลำพูน “รายการซะป๊ะความฮู้ตำรับแม่ญิ๋งหละปูน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 09.00 น. สื่อสารในประเด็นหัวข้อเรื่องภารกิจศูนย์ฯที่ดำเนินงานในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นภายในสถาบัน และสาระเกร็ดความรู้ด้านสตรีและครอบครัว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

ศสค.ลำพูน เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัด โดยผ่านกลไกของ กศจ. และขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ธนาคารหน่วยกิตระดับจังหวัดลำพูน จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี 2 เดอะ แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

ศสค.ลำพูน ร่วมนิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ให้การต้อนรับอาจารย์ปทุมวัลย์ เตโช อาจารย์สาขาวิชาการการจัดการ พร้อมคณาจารย์ จากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี วิทยาเขตภาคเหนือ จังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ามานิเทศงานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคปฏิบัติ) ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 8 กันยายน 2566 ได้แก่นางสาวรัชณิตา ไกรสิทธิ์ นักศึกษาสาขาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน