ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และ นายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวที่มีความสนใจในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บ้านน้ำดิบสามัคคี และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ที่ทำการกลุ่มบ้านน้ำดิบสามัคคี ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่