ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจันทรา แก้วมหาวัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนายรุจิภาส สุตาวงศ์ เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ และประชาคมกลุ่มอาชีพ กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (ในชุมชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัวที่มีความสนใจในงานปักกระเป๋าผ้าด้นมือ เทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ศูนย์ฯ ได้มอบสื่อประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ สร้างการรับรู้เข้าถึงทุกช่วงวัยได้อย่างทั่วถึง