ศูนย์เรียนรูู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ร่วมประกาศเจตนารมณ์ ตาม “นโยบาย No Gift policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ศูนย์เรียนรูู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน