ศสค.ลำพูน ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ “กลุ่มอาชีพ แปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 มีนาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กิจกรรมสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ของกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์ผ้าทอกะเหรี่ยง (จำนวน 24 ราย) บ้านสันม่วง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่