วัฒนธรรมองค์กร สค. คือ สิ่งที่ชาว สค. ปฏิบัติแล้วแสดงออกถึงพฤติกรรม และทัศนคติของผู้ปฏิบัติแล้วเกิดผลกระทบต่อการทำงาน การสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจในเรื่องต่างๆ พวกเราพร้อมขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประจำปี ๒๕๖๖