ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3


วันที่ 16 กันยายน 2565 นายอิศรา คันธรักษ์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 จัดโดย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนเป็นไปตามมาตรฐานขององค์กรสหประชาชาติ ครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การกินอยู่หลับนอน การศึกษา การจัดสภาพแวดล้อม การเคลื่อนย้ายเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมสถานพินิจฯ จังหวัดลำปาง