Train Model (การจัดสวัสดิการด้วยกระบวนการบริหารคุณภาพ)

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน

📖คู่มือ( Train Model)