One Home พม.ลำพูน ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาส เทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2565

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมกับทีม One Home พม.ลำพูน เข้าร่วมรดน้ำดำหัวขอพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน (นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์) เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ และปีใหม่เมืองล้านนา ประจำปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์รักษาสืบสาน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวเหนือมาแต่โบราณ นำทีมโดยนางมิ่งขวัญ วีระชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วน ผู้แทน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม. ของจังหวัดลำพูน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน