Learning Center สู่ชุมชน “เทศบาลตำบลศรีเตี้ย”

??Learning Center สู่ชุมชน “เทศบาลตำบลศรีเตี้ย” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ด้านสตรี (Women) และครอบครัว (Family) สร้างความรู้ เกิดความเข้าใจ ประสานสายใย เชื่อมใจให้ชุมชน
?จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”
ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 (เวลา 08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ดำเนินการโดย : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
บูรณางานความร่วมมือกับ: เทศบาลตำบลศรีเตี้ย ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
▶️ กิจกรรมเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป **ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ขอให้ส่วมหน้ากากอนามัย 100%?
?พิธีเปิดการประชุม โดย (นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี) นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
?ชี้แจงเรื่องการประชุม “การขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน” บรรยายภารกิจ ศูนย์ฯ และกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558
?กิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง สร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว, พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539 และพรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 และการให้บริการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว
?เล่นเกมส์ ตอบคำถาม (ลุ้นรับรางวัล) ได้แก่เกมส์บันไดสู่ครอบครัวเข้มแข็ง, เกมส์ต่อภาพ 9 มิติ, เกมส์โยนหวงสัมพันธภาพ
?กิจกรรมฝึกปฏิบัติ “Learning Center สู่ชุมชน ฝึกอาชีพ สร้างงาน มีรายได้ ครอบครัวอบอุ่น ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
?“หลักสูตรการทำน้ำจิ้ม-น้ำยำซีฟู๊ดรสแซบทำเงินสร้างรายได้”
?“หลักสูตรการทำสังขยารสใบเตย-รสชาไทยทำง่ายขายคล่อง”
?นำเสนอผลงาน / ถาม-ตอบ การบรรจุภัณฑ์ / ช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์-สินค้า “LC ศูนย์เรียนรู้สื่อเทคโนโลยีช่วยได้ ยอดขายสุดปัง”
??สามารถดาวน์โหลดสื่อการเรียนรู้ อ่านเพิ่มเติมจากลิงค์นี้เน้อ
https://drive.google.com/…/1mZIHEwe5fdcDywtZXMc…/view…