KAIGO บริบาลดูแลผู้สูงอายุ โครงการเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

“เปิดโอกาส สร้างอนาคต สู่ความสำเร็จที่ยิั่งยืน”

ATP KAIGO เป็นโครงการฝึกสอนเพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ รวมถึงการชีแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อไปฝึกงานด้านบริบาลที่ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลา 3 ปี

⭐️ มีเบี้ยเลี้ยง/รายได้ ระหว่างเรียน รวมรายได้ประมาณ 36 เดือน 6,720,000 เยน (ยังไม่หักค่าใช้จ่าย,ไม่รวมโอที,ไม่รวมการขึ้นค่าแรงประจำปี)

⭐️ หลักสูตร
– หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
– หลักสูตรบริบาล ดูแลผู้สูงอายุ

⭐️ คุณสมบัตรผู้สมัคร
– เพศหญิง อายุ 19 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
– น้ำหนักปกติตามเกณฑ์มาตรฐาน BMI = 18-25
– ส่วนสูง 150 ซม. ขึ้นไป
– ไม่ทุพพลภาพทางร่างกาย และจิตใจ
– ไม่มีรอยสัก ไม่ตาบอดสี
– มีใจรักในการดูแลผู้สูงอายุ
– ไม่เคยยื่นวีซ่าฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
• ATP ศูนย์กรุงเทพมหานคร
? 02-7305622 – 26 , 081-9125307, 089-922-9626
• ATP ศูนย์พิษณุโลก
? 094-441-7159, 098-250-8926, 098-268-0189,…