ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค. (ITA) และถ่ายทอดผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยนางสาวชลธิชา นัญชัย หัวหน้ากลุ่มแผนงานและวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สค. (ITA) โดยมีนางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมสามเสน 1 โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ ในการนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ รับชมการประชุมฯ ดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน