ศสค.ลำพูน เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน One Home ภาคเหนือ 17 จังหวัด และชี้แจงกรอบแนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ตรวจราชการ รอบที่ 1)

นที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรียาพร อรุณเนตร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมหน่วยงาน One Home ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ทั้งนี้ เพื่อพบปะพูดคุย ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค ในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญ นำมาพัฒนานโยบายให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home ภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็นกลุ่ม เพื่อระดมความคิดเห็นตามประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1)การขับเคลื่อนงาน One home 2) ภารกิจงานตามบทบาทหน้าที่และอำนาจของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตามกฎกระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 3)โครงการสำคัญของกระทรวง : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนเปราะบางรายครัวเรือน และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย