กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ

นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวคนึงนิจ วงค์ใย
นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ
นางจีรพรรณ เขียวคำ
พนักงานธุรการระดับ ส 4
นางเจนจิรา ใจคำ
นักพัฒนาสังคม
นางอัมพร เสนางาม
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นายรุจิภาส สุตาวงศ์
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นางสาววิลาวัลย์ ฝั้นกันทา
เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม
นางสาวกณิกา ว่างจิตเจริญ
ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์
นายจรัสพงษ์ คำคูณเมือง
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (หลักสูตรตัดผมชาย)
นายพรชัย นันทะปารียอง
เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (หลักสูตรการตลาดออนไลน์)
นางสาวกิตติวรา เครือหงษ์
เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล