🪅🎯Learning Center สู่ชุมชน “อบต.แม่นาเติง” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ “เศรษกิจแบบพอเพียง” ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข

🪅🎯Learning Center สู่ชุมชน “อบต.แม่นาเติง” สร้างมิติใหม่แห่งการเรียนรู้ สนุก มัน ฮา มีสาระเพิ่มพูนความรู้ ฝึกฝนทักษะอาชีพ เรียนรู้แนวคิดทฤษฎีใหม่ “เศรษกิจแบบพอเพียง” ชุมชนเข้มแข็ง…สู่สังคมแห่งความสุข
💕จัดกิจกรรม “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสร้างเครือข่ายในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2667”
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2566
(เวลา 08.00 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลข่แม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ดำเนินการโดย : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
🤝บูรณางานความร่วมมือกับ:
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เติง ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
▶️ กิจกรรมเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ลงทะเบียน รับแฟ้มเอกสารประกอบการประชุมฯ
📌พิธีเปิดการประชุม โดย (นางวันทนา สุขเกษม) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
📌ชี้แจงแนวทาง “การขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน” ระยะที่ 3 บรรยายภารกิจ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ
📌บรรยายสถานการณ์สตรีและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และการขับเคลื่อนงาน ศพค.
📌กิจกรรม Learn & Play กิจกรรม อะไรเอ่ย? Gender หญิง-ชาย พัฒนาสู่สังคมแห่งความสุข Happy society
📌กิจกรรม Learn & Play
👉 Sex & Gender เข้าใจง่าย
👉กล่องหรรษาพาเพลิน
👉กู้ระเบิดสานพลังเครือข่าย
(ลุ้นรับรางวัลจากกล่องสุ่ม)
📌กิจกรรมฝึกปฏิบัติ Learning Center วิถีชุมชน “ฝึกอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้”
👉“หลักสูตร จัดดอกไม้ จีบผ้าโต๊ะ มัดผ้าตกแต่งสถานที่ในโอกาสต่างๆ”
👉“หลักสูตร ขนมทานเล่นเป็นอาชีพ โดนัทจิ๋ว”
📌นำเสนอผลงาน เสริมทักษะอาชีพ เทคนิคการนำเสนอให้น่ารับประทาน ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ และแนะนำช่องทางการตลาดแนวใหม่
📌พาชมโคก หนอง นา พัฒนาชุม ชน “สวนผักยายจั๋น..บ้านสวนตาแลก” 🌾🌳🌿
📱📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มแผนงานและวิชาการ โทร. 0 5309 242 0 ต่อ 26