🗣️📣ประกาศเลิกมูลนิธิมูลนิธิศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวลำพูน ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ มีมติให้เลิกมูลนิธิ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป