🗣️📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน 📌หลักสูตร บาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2 📌หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start up รุ่นที่ 4

🗣️📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์
(ระยะสั้น 10 วัน) จันทร์ – ศุกร์
📌หลักสูตร บาริสต้าสร้างรายได้ รุ่นที่ 2
📌หลักสูตร Digital Marketing เพื่อผู้ประกอบการ Start up รุ่นที่ 4
🕖กำหนดรายงานตัวปฐมนิเทศวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.
📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)
  • เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19 (ถ้ามี)
DWF
พม24ชม
ช่วย24ชั่วโมง