🗣️📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) 📌หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้ รุ่นที่ 1 📌หลักสูตร นวดสปา หน้าใสสร้างรายได้ รุ่นที่ 1

🗣️📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์
(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์
📌หลักสูตร อาหารตามสั่งสร้างรายได้ รุ่นที่ 1
📌หลักสูตร นวดสปา หน้าใสสร้างรายได้ รุ่นที่ 1
🕖กำหนดรายงานตัวปฐมนิเทศวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.
📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • เอกในสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)
  • เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19 (ถ้ามี)
DWF
พม24ชม
ช่วย24ชั่วโมง