📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (ระยะสั้น 5 วัน จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรการทำโคมล้านนา

📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์
(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์
📌หลักสูตรการทำโคมล้านนา
🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น.
📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

  1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  2. เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
  3. วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)
  4. เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19 (ถ้ามี)