📣📣ประกาศรายชื่อเพื่อยืนยันผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ (จันทร์ – ศุกร์) หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน (รูปแบบ On –site) fy’ouh

(ระยะสั้น 10 วัน) จันทร์ – ศุกร์
📌หลักสูตร Basic Nailist Course รุ่นที่ 2
(ระยะสั้น 5 วัน) จันทร์ – ศุกร์
📌หลักสูตร Digital Marketing ขั้นสูง รุ่นที่ 1
📌หลักสูตร อาหารฟิวชั่นคาเฟ่สร้างรายได้ รุ่นที่ 1
📌หลักสูตร อาหารว่างหน้าโรงเรียนสร้างรายได้ รุ่นที่ 1
🕖กำหนดรายงานตัวปฐมนิเทศวันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)
  • เอกสารรับรองการ ฉีดซีนโควิด-19 (ถ้ามี)