📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ 📌หลักสูตร ต่อขนตามืออาชีพ 📌หลักสูตร อาหารตามสั่ง delivery

📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายชื่อ ดังนี์
(หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน : 30 ชั่วโมง)
📌หลักสูตร ต่อขนตามืออาชีพ
📌หลักสูตร อาหารตามสั่ง delivery
🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น.
📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)