📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน 📌 หลักสูตร ฝึกอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 3

📣📣ประกาศยืนยันรายชื่อ เพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามรายชื่อ ดังนี์
(หลักสูตรระยะสั้น 1 เดือน : 120 ชั่วโมง)
📌 หลักสูตร ฝึกอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รุ่นที่ 3
🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น.
📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)