📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ 📌 หลักสูตร ขนมไทยยอดนิยม📌 หลักสูตร ชูซิข้าวปั้นญี่ปุ่น

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์
(หลักสูตรระยะสั้น 5 วัน : 60 ชั่วโมง)
📌 หลักสูตร ขนมไทยยอดนิยม
📌 หลักสูตร ชูซิข้าวปั้นญี่ปุ่น
🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น.
📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)