📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ 📌หลักสูตร อาหารไทยร่วมสมัย

📣📣ประกาศผลสัมภาษณ์ ยืนยันรายชื่อเพื่อเพื่อผู้รับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ตามรายชื่อแต่ละหลักสูตร ดังนี์
(ระยะสั้น 5 วัน : จำนวน 30 ชั่วโมง)
📌หลักสูตร อาหารไทยร่วมสมัย
🕖กำหนดรายงานตัววันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น.
📈พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน (ตัวจริง) เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบ

  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
  • เอกสารยืนยันตัวบุคคล (บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน)
  • วุฒิการศึกษาสูงสุด (ถ้ามี)
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    โทร 053092420 ต่อ 24
    กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ