📚📝โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน

📚📝โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน
✅มีหลักสูตรเปิดสอนบ้าง
✅ระยะเวลาเรียนแต่ละหลักสูตร
✅หลักสูตรมีรายวิชา เรื่องอะไรบ้าง