💐🎉🎊ขอแสดงความยินดียิ่ง (นายธนสุนทร สว่างสาลี) ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอแสดงความยินดียิ่ง ((นายธนสุนทร สว่างสาลี))
ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2566