เยาวสตรี ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. เข้าพบ ผอ.ศูนย์ฯ เพื่อขอพร แนวทางการประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ และสร้างเครือข่ายศูนย์ฯ สู่ชุมชนตลาดแรงงาน

วันที่ 2 มีนาคม 2565 นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ได้รับการประสานจากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง นำผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ได้แก่ หลักสูตรแฟชั่นและสิ่งทอ หลักสูตรอาหารและโภชนาการ ที่สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น ปวช. (ต่อเนื่อง) ศึกษาต่อระดับ ปวส. วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง ได้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 15 คน โดยมีผู้แทนนักศึกษาได้มอบของขวัญขอบคุณ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน