อธิบดีกรม สค. มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่2/2565” ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ ดำเนินการมอบวุฒิบัตร และปิดการฝึกอบรมอาชีพ โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวสู่ความยั่งยืนของสตรีและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2565 “หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 2/2565” ในการนี้ท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางจินตนา จันทร์บำรุง) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 14 คน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน