อธิบดีกรม สค. พร้อมคณะ เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ

วันที่ 28 เมษายน 2565 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมต้อนรับท่านอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (นางจินตนา จันทร์บำรุง), ท่านที่ปรึกษาประจำสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ์) และนักวิเคราะห์โครงการ UN Women Thailand (นางสาวนฤดี จันทสิงห์) เนื่องในโอกาสเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจ การจัดทำหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ Care Giver”, การบริหารจัดการศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวจังหวัดลำพูนอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมการฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันทุกหลักสูตร ให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ ได้แก่หลักสูตรบาริสต้าสร้างรายได้, หลักสูตรเย็บกระเป๋าสมัยนิยม, หลักสูตรปักผ้าด้นมือ, หลักสูตรตัดผมชายขั้นพื้นฐาน, หลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ และหลักสูตรเสริมสวยสตรี เป็นต้น และเยี่ยมชมอาคารแสดงผลิตภัณฑ์เฮือนฮัก๐๗๒ แสดงผลิตภัณฑ์ สินค้าจากการฝึกอาชีพทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน