สค.ลำพูน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้นภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจร ด้านสตรีและครอบครัว Learning Center

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มแผนงานและวิชาการ ได้พาเยี่ยมชมศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว (Learning Center) ลงทะเบียนผ่านระบบ QR Code เข้ามาชมวีดีทัศน์ศูนย์ฯ และเล่นเกมตอบคำถาม อีกทั้งได้ให้ความรู้การสร้างเสริมสัมพันธภาพกับบุคคลในครอบครัว และพรบ.ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรณรงค์เดือนพฤศจิกายน เดือนแห่งการยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัวทุกรูปแบบ ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรซูชิสร้างรายได้ รุ่นที่ 1/2566” จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 20 คน ณ ศูนย์แห่งการเรียนรู้ครบวงจรด้านสตรีและครอบครัว Learning center ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ฯ จังหวัดลำพูน