ศูนย์เรียนรู้ฯ ลำพูน เข้าร่วมงาน 20 ปี พม. “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2565 นางสาวจันทร์จิรา จุลกาญจน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ เข้าร่วมงาน 20 ปี พม. “เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคนทุกช่วงวัย” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ กิจกรรม Ted Talk “พลังสังคม พลังครอบครัว : สร้างสุข ทุกพื้นที่ปลอดภัย” กิจกรรมเสวนา “พลังเครือข่ายร่วมส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ” และร่วมกิจกรรม DWF fashion show 2022 “weaving a dream” การแสดงเดินแฟชั่นโชว์สินค้า/ผลิตภัณฑ์ ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (สค.) ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร